« Terug naar Home

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BY WYTZE

 

 1. TOEPASSELIJKHEID – Behoudens schriftelijke afwijkende bijzondere voorwaarden zijn enkel huidige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. De ongeldigheid of niet toepassing van één van de bedingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bedingen. De ongeldige bedingen worden aangepast op een wijze dat ze op geldige wijze uitwerking kunnen hebben en het dichtst aanleunen bij de intentie van partijen. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de medecontractant wordt uitgesloten.
 2. OFFERTE 1. Het verstrekken van adviezen, prijzen, catalogi, stalen, offertes voor goederen, werken of herstellingen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid. 2. Een offerte is geldig voor de erop vermelde duur, in principe hoogstens twee maanden. De prijsaanduiding geldt enkel voor het voorwerp en de hoeveelheden vermeld op de offerte. 3. BY WYTZE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de klant in vraag stellen. De orderbevestiging bepaalt het voorwerp en de voorwaarden van de overeenkomst. 4. Onze goederen worden gefactureerd af magazijn, port, taksen en (transport)kosten niet inbegrepen. De bedragen zijn excl. btw. 5. Wanneer de uitvoering meer dan zes maanden na de orderbevestiging gebeurt, behouden wij ons het recht voor om de prijzen aan te passen volgens de dan geldende marktprijzen, of minstens volgens de CPI-prijsindex. Ook bij abnormale prijswijzigingen bij de leverancier, ongeacht de levertermijn, zijn evenredige aanpassingen mogelijk. 6. Indien de klant de bestelling zonder gegronde reden wenst te annuleren, is hij gehouden tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 20 % van de prijs, onverminderd het recht om bijkomende schade aan te tonen. Bij verbreking tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte materialen, verhoogd met 30 % van de totale prijs. 7. Bij maatwerk of bijzondere vereisten is bij annulatie steeds integrale betaling verschuldigd. Een bestelling van goederen van het merk Livinlodge maakt steeds maatwerk uit. 8. In die gevallen dat de wettelijke bepalingen wederkerigheid vereisen, geldt een gelijkwaardige verplichting in hoofde van BY WYTZE.
 3. VOORWERP – 1. Behoudens schriftelijke bevestiging geldt enkel de inhoud van de bevestigde offerte als bewijs van wat tussen partijen werd overeengekomen. In geen geval kunnen eventuele clausules die de klant met andere betrokken partijen zou zijn overeengekomen aan ons worden tegengeworpen. 2. Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover BY WYTZE tot uitvoering van alle verbintenissen. 3. De bestellingen die ons worden toevertrouwd, worden naar best vermogen uitgevoerd. 4. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten te Apeldoorn. 5. Meerwerken kunnen door alle middelen worden bewezen. 6. De plannen hebben voor rang op het bestek, ongeacht wat hieromtrent in de algemene of bijzondere voorwaarden van het bestek wordt geschreven. Om technische redenen kan de werkelijke uitvoering mogelijks afwijken van de plannen of kunnen karakteristieken van materialen afwijken van hetgeen initieel is voorgelegd. Techniciteit primeert op esthetiek. 7. Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale redelijke leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste.
 4. LEVERING – RISICO – 1. Leveringstermijnen worden enkel ten indicatieve titel opgegeven en houden geen resultaatsverbintenis in. Gevallen van overmacht, waaronder staking, lock-out, brand, machinebreuk, abnormale prijsverhogingen, bij de verkoper of haar leveranciers, … rechtvaardigen elke vertraging in de levering zelfs voor leveringen die bij bijzondere contractuele bepaling onderworpen zijn aan boete of schadevergoeding. Bijzondere bepalingen omvatten ook hoogstens het wind- en waterdicht maken en niet de afwerking. Wijzigingen in de bestellingen leiden automatisch tot het verval van de opgegeven leveringstermijnen. 2. Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de klant. De medecontractant maakt zich sterk dat de persoon die de goederen in ontvangst neemt en de CMR ondertekent, hiertoe bevoegd is. 3. Wanneer de opdrachtgever nalaat om de goederen in ontvangst te nemen, wordt een vergoeding van € 6,5/m³ per maand aangerekend. 4. Wanneer de levering volgens afroep gebeurt, dan dient de levering dienovereenkomstig op regelmatige tijdstip te gebeuren. Wanneer de afroepen niet regelmatig gebeuren, staat het de verkoper vrij van rechtswege de wettelijke intresten aan te rekenen op de voorziene prijzen voor de ter beschikking gestelde hoeveelheden, vanaf de normale leveringsdata tot de reële leveringsdata, onverminderd het recht om na ingebrekestelling de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de opdrachtgever. 5. Wanneer goederen worden besteld in houtsoorten die nog moeten worden geïmporteerd, dan gebeurt de levering onder voorbehoud van ‘goede aankomst’. Dit heeft zowel betrekking op de redelijke beschikbaarheid van het hout tegen redelijke marktprijs als de daadwerkelijke levering en het vervoerrisico. Dergelijke bestellingen worden van rechtswege ontbonden wanneer het hout niet beschikbaar is binnen de vier maanden na de geraamde leveringstermijn. Dit kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 5. STOMEN EN DROGEN VAN HOUT 1. Droogtegraad: behoudens andersluidend beding zal de droogtegraad, het vochtpercentage na kunstmatig drogen minder dan 20 % vocht bedragen. De droogtegraad, welke anders bedongen werd, mag een afwijking vertonen van 2 % in min of meer bij het verlaten van de droogkamer. Eventuele klachten hieromtrent dienen binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden en de staat van de goederen mag niet gewijzigd zijn en zorgvuldige berging is vereist. De koper die speciale bedingen eist wat betreft de droogtegraad, kan slechts op de droogtegraad claimen in geval hij bij zijn opdracht het verpakken na drogen in krimpfolie heeft bedongen. Voor het bepalen van deze droogtegraad wordt het gemiddelde genomen tussen het vochtgehalte aan de oppervlakte en dit binnenin het hout. De metingen worden alleen uitgevoerd op het droge gedeelte van het hout. De gemiddelde droogtegraad wordt vastgesteld bij het verlaten van de droogoven, de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele vochtopname nadien. Bij het drogen van hout dat dikker is dan 50 mm wordt omtrent de droogtegraad geen enkele garantie verleend; de verkoper staat evenmin in voor gebeurlijke schade. Het hout wordt opgemeten voor het drogen en/of na het drogen + 7 % krimptoeslag.
 6. PLAATSING – GARANTIE – 1. In geval van plaatsing door onze diensten moet de klant alle nodige schikkingen treffen opdat de bouwplaats startklaar is voor de aanvang van de werken. 2. In geval van eigen plaatsing zijn de verplichtingen van BY WYTZE beperkt tot het leveren van de kit. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor montagefouten. De klant dient voor de montage de algemeen geldende regels te respecteren en wordt verondersteld te beschikken over vakmanschap en de nodige kennis voor een goede en correcte plaatsing. De koper of plaatser zal de plaatsingsvoorschriften van ons en/of de producent strikt opvolgen. 3. De oplevering vindt plaats op het ogenblik dat BY WYTZE de werken heeft voltooid en ter beschikking heeft gesteld aan de opdrachtgever. Eventuele bemerkingen of klachten hieromtrent moeten ons bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na de oplevering bereiken. Na deze termijn kunnen hieromtrent geen klachten meer worden aanvaard. De werken worden in elk geval geacht te zijn opgeleverd bij ingebruikname of voortzetting van werken door een neven- of derde aannemer.
 7. BETALING – 1. BY WYTZE behoudt zich het recht voor om voorschotfacturen en tussentijdse facturen op te maken. De klant of zijn aangestelde architect beschikt over een termijn van 14 dagen om opmerkingen te formuleren of goedkeuring mee te delen. 2. Onze facturen zijn zonder korting betaalbaar door overschrijving met vermelding van het factuurnummer. Betaling dient te geschieden voor of bij levering van de goederen. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten. 3. De niet-betaling van één factuur brengt de opeisbaarheid van alle andere facturen met zich mee.
 8. WANPRESTATIE – ONTBINDING – 1. Bij niet tijdige betaling of blijvende wanprestatie behouden wij ons het recht voor om, via aangetekend schrijven en na vergeefse ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de klant. Conform het eigendomsvoorbehoud halen wij de goederen terug en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een vergoeding die minimum 20 % van de waarde van de teruggehaalde goederen bedraagt. In voorkomend geval heeft de klant de verplichting om de nog aanwezige goederen ons schriftelijk te identificeren 2. Bij wanprestatie van de verkoper ten aanzien van een particuliere klant is een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd voor zover de wettelijke bepalingen een beding van wederkerigheid vereisen. 3. Bij wanprestatie is tevens van rechtswege een administratieve kost verschuldigd van € 250.
 9. WAARBORG – SCHULDVERGELIJKING – 1. Wij behouden ons het recht voor om vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en/of de uitvoering van de aannemingsovereenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. Wij hebben het recht de contracten van rechtswege na vergeefse ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, conform de bepalingen van onderhavige voorwaarden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant geen gevolg geeft aan deze vraag van ons. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit of voor het verlies van de garanties voor zijn schuldvordering. 2. De klant verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van ons bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.
 10. KLACHTEN 1. Klachten aangaande zichtbare gebreken worden binnen de 8 dagen na de levering, schriftelijk en per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de goederen geacht aanvaard te zijn. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 14 dagen nadat deze gebreken werden vastgesteld of normaliter hadden moeten worden vastgesteld, per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na het verstrijken van deze termijnen kan BY WYTZE niet meer aansprakelijk worden gesteld op grond van gebreken. Terugzendingen worden slechts aanvaard na onze voorafgaandelijke toestemming. De kosten zijn ten laste van degene die ze terugzendt. Klachten, zelfs indien ze gegrond zijn, machtigen de klant niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp van de klacht uitmaken. Goede deelleveringen – ook nog in voorraad zijnde saldo’s – moeten, gelet op de aard van de goederen en hoofdzakelijk importgoederen, steeds aanvaard worden.
 11. AANSPRAKELIJKHEID 1. De aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van de leverancier en fabrikant gelden eveneens in hoofde van BY WYTZE. BY WYTZE is niet aansprakelijk voor (natuurlijke) verkleuringen en verkleuringen door weersinvloeden van de materialen, onjuiste of gebrekkige technische specificaties verstrekt door de fabrikant of leverancier. 2. Elke bewerking, demontage of wijziging aan de goederen uitgevoerd door de klant, of een willekeurige derde, heeft het automatisch verval van onze aansprakelijkheid tot gevolg. 3. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het herstellen en/of op onze kosten vervangen van de gebrekkige goederen, zijnde de materiaalkost, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Bij onmogelijkheid tot vervanging is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximum het bedrag van de gefactureerde bedragen, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade. 4. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van andersoortig gebruik van de geleverde goederen. Wij staan niet in voor gebreken ten gevolge van onvoldoende onderhoud of slecht gebruik. 5. Alle gevallen van overmacht, waaronder brand, staking, lock-out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, … hetzij BY WYTZE, hetzij bij haar leveranciers of onderaannemers, ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van onze verplichtingen. 6. De goederen, zelfs vrachtvrij verzonden, worden voor risico van de klant vervoerd. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer, alsook voor vertraging bij verzending per spoor of met andere vervoermiddelen.
 12. EIGENDOM en RISICO 1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de geleverde materialen en goederen, zelfs wanneer deze worden verwerkt of gebruikt, eigendom blijven van BY WYTZE tot volledige betaling van de prijs, kosten en taksen. 2. De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de goederen niet te verwerken, te vervreemden of als zekerheid te geven zolang zij eigendom zijn van BY WYTZE. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende koopprijs in de plaats van de geleverde goederen. 3. Betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van eventuele verliezen. 4. De klant draagt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst het risico voor beschadiging, verlies of vernieling.
 13. INTELLECTUELE RECHTEN 1. Alle plannen, tekeningen en ontwerpen, zowel algemeen als geïndividualiseerde, zijn en blijven eigendom van BY WYTZE.
 14. De medecontractant onthoudt zich van het gebruik of de verspreiding van het merk Livinlodge zonder akkoord van BY WYTZE.
 15. RECHT – 1.De rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de verkoper is gevestigd zijn bevoegd. 2. Enkel het Nederlands recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale verkoop wordt uitgesloten.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

© 2023 By Wytze | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp VRMGVR | Technische realisatie Sieronline B.V.